تاريخ روز : شنبه 10 آبان 1399

شرکت بیمه پارسیان

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
موضوع: مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام 

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/05/16 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 3,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 4,000,000 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 700,000 میلیون ریال، از محل اندوخته مبلغ 300,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1398/06/02 لغایت تاریخ 1398/07/30  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساببانکشعبه
47000949797608پارسيانخيابان آفريقا-نبش سپيدار