تاريخ روز : شنبه 10 آبان 1399

شرکت بیمه پارسیان

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام در تاریخ 1398/05/06



موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29شرکت بيمه پارسيان - نماد: پارسيان 

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/05/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/05/16 درمحل سالن همايش هاي نيايش واقع در تهران ، سعادت آباد ، ميدان کاج ، خيابان نهم ، پلاک 14   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامدارانتعداد سهامدرصد مالکیت
ساير اشخاص حقيقي (کمتر از 5 %)15994060.05 %
ساير اشخاص حقوقي (کمتر از 5 %)1198558474 %
بانک سرمايه (سهامي عام )2686565568.96 %
شرکت سرمايه گذاري پارسيان (سهامي خاص)2897553999.66 %
شرکت سرمايه گذاري تدبير(سهامي خاص)50780687816.93 %
شرکت صباتامين پارسيان(سهامي خاص)53998269818 %
گروه مالي پارسيان(سهامي خاص)60500000020.17 %
جمع233265678477.76 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي روحي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد حسين رمضاني فوکلائي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امين غزالي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد رضا قوي پنجه  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود 
آخرین سرمایه ثبت شدهمحل تأمین  افزایش سرمایهمبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایهنحوۀ تصویب
تعداد سهامارزش اسمی هر سهم(ریال)مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
700,0000300,00000قطعی
1,000,0000000در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به1398/12/29شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
 

سایر موارد 
توضیحات: 
-مجمع به هيات مديره اختيار داد تا در مهلت قانوني اقدامات لازم جهت ثبت افزايش سرمايه ها به شرح فوق را انجام و پس از هر مرحله ماده 5 اساسنامه را اصلاح نمايد. - مجمع مقرر نمود حق تقدم هاي استفاده نشده و پاره سهم هاي حاصل از افزايش سرمايه هاي مزبور ، در بورس اوراق بهادار تهران به فروش رسيده و خالص فروش پس از کسر هزينه هاي مربوطه به حساب بستانکاري سهامداران ذيربط منظور گردد. -مجمع به مدير عامل شرکت با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت و انجام تشريفات قانوني اين صورت جلسه در اداره ثبت شرکتهاي تهران اقدام نمايد.