تاريخ روز : شنبه 10 آبان 1399

شرکت بیمه پارسیان

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه منتهی به 1397/12/29 شرکت بیمه پارسیان در تاریخ 1398/03/12موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت بيمه پارسيان - نماد: پارسيان 

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : 
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/03/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1398/03/12 درمحل  سالن همايش هاي نيايش واقع در تهران ، سعادت آباد ، ميدان کاج ، خيابان نهم ، پلاک 14   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
 1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی : 
اسامی سهامدارانتعداد سهامدرصد مالکیت
ساير اشخاص حقيقي (کمتر از 5 %)309888241.03 %
ساير اشخاص حقوقي (کمتر از 5 %)1426216764.75 %
بانک سرمايه (سهامي عام )2514236578.38 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن (سهامي خاص)2763794329.21 %
شرکت سرمايه گذاري پارسيان (سهامي خاص)34131922811.38 %
شرکت سرمايه گذاري تدبير(سهامي خاص)48280687816.09 %
شرکت صباتامين پارسيان(سهامي خاص)48841886916.28 %
گروه مالي پارسيان(سهامي خاص)60699900020.23 %
جمع262095756487.37 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي روحي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد حسين رمضاني فوکلائي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد باغستاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد رضا قوي پنجه  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیرهشمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملینوع شرکتنوع عضویتنام نماینده عضو حقوقیکد ملی نماینده عضو حقوقیسمتموظف/غیر موظفمدرک تحصیلی
بانک پارسيان178028اصلینادر صفاجو0056619448عضو هیئت مدیرهموظف
شرکت ليزينگ پارسيان170931اصلیکورش پرويزيان5509912251رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
گروه مالي بانک پارسيان453923اصلیهادي اويار حسين0450422046نایب رئیس هیئت مدیرهموظف
سرمايه گذاري تدبير147888اصلیعلي مدرسي نيا يزدي0043334083عضو هیئت مدیرهموظف
شرکت صبا تامين پارسيان278132اصلیمحمود تدين0045067082عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عاملکد ملیمدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷۶۶,۵۵۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۸۸,۸۵۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷۸۸,۸۵۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۳۸,۸۵۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۱۰۵,۴۱۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳۸,۳۲۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۷۶,۶۵۶)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹۹۰,۴۲۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۴۰,۴۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۵۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۸۳
سرمایه
۳,۰۰۰,۰۰۰
بيات رايان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آگاهان و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید. 

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرحسال قبل - مبلغسال جاری - مبلغتوضیحات
حق حضور (ریال)13,000,00015,000,000  بابت برگزاری حداقل    جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)3,0003,500به صورت ناخالص
سایر موارد: 
-اتخاذ تصميم نسبت به تقسيم سود و اندوخته ها -تعيين حق الزحمه بازرس قانوني و حسابرس مستقل و ساير موارد قابل طرح که در صلاحيت مجمع عمومي عادي سالانه باشد.