تاريخ روز : شنبه 10 آبان 1399

شرکت بیمه پارسیان

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام جدیدمهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ1395/09/25 لغایت تاریخ 1395/11/14 می باشد .