تاريخ روز : شنبه 17 خرداد 1399

شرکت بیمه پارسیان

  

حق تقدم افزایش سرمایه 

 

آگهي پذيره‌نويسي افزايش سرمايه

شرکت بيمه پارسيان (سهامي عام)

ثبت شده به شماره 200722 و شناسه ملي 10102424818

 

به اطلاعمي‌ر‌ساند به استناد مصوبه مجمع عموميفوق العاده شرکت بيمه پارسيان سهامي عام ، مورخ 16/05/1398و مجوز شماره041-548686/984 مورخ 05/05/1398 سازمانبورس و اوراق بهادار و مجوز شمارة 40158/402/98 مورخ 1398/04/01 بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران  ، مقرر گرديد سرماية شرکت از طريق صدور سهام جديداز مبلغ 3,000,000,000,000 ريال به مبلغ 4,000,000,000,000 ريال ، منقسم به 4,000,000,000 سهم 1,000 ريالي به شرح زير افزايش يابد:

1)      سرمايه فعلي شرکت: 3,000,000,000,000 ريال

2)      مبلغ افزايش سرمايه: 1,000,000,000,000 ريال

3)      مبلغ سرمايه پس از افزايش: 4,000,000,000,000 ريال

4)      ارزش اسمي هر سهم: 1,000 ريال

5)      تعداد سهام عرضه شده: 7,000,000,000 سهم

6)      نوع سهم: عادي با نام

7)      محل افزايش سرمايه: افزايش سرمايه شرکت ازمحل و به تفکيک زير انجام خواهد شد :

700,000,000,000ریال از محلمطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي

300,000,000,000ریال از محل سایر اندوخته ها

8)      موضوع افزايش سرمايه: ارتقاي رتبه توانگري مالي وپوشش ريسك قانوني .

9)   به هر صاحب سهم، در ازاي هر 100 سهم متعلقه درتاريخ 16/05/1398، تعداد 23 حق‌تقدم خريد سهم جديد و تعداد 10 سهام جايزه تعلق مي‌گيرد.بديهي است تعداد دقيق سهام و حق­تقدم­هاي متعلقه هر سهم در گواهينامة حق­تقدممحاسبه و به سهامداران اعلام خواهد شد.

10)  سهامداراني که ظرف مدت هفت روز از تاريخانتشار آگهي به علت تغيير آدرس و يا به هر دليل، گواهينامه حق‌تقدم خود را دريافتننمايند، مي‌توانند جهت دريافت گواهينامه مربوطه به آدرس مندرج در بند 12 اين آگهيمراجعه نمايند.

11)   مهلت استفاده از حق‌تقدم در خريد سهام جديد، 60 روز از تاريخ انتشاراين آگهي مي‌باشد.

12)   سهامداران محترمي که تمايل به استفاده از حق تقدم خود دارند، حسبمورد بايد بر اساس موارد بيان شده زير اقدام نمايند:

-سهامداراني که به موجب گواهي حق‌تقدم خريد سهام جديد، فاقد مطالبات بوده و يامطالبات آنان، بهاي سهام جديد را تأمين نمي‌‌کند، مي‌بايست ظرف مهلت مقرر بهايسهام يا مابه‌التفاوت آن را از طریق شناسه پرداخت که شامل کد ملی برای اشخاص حقیقیو شناسه ملی برای اشخاص حقوقی می باشد ، به حساب شمارة 47000949797608 اين شرکت نزد بانک پارسیان شعبه خیابان آفریقا- نبش سپیدار کد 3/1260 واريز و رسيد بانکيمربوطه را به انضمام گواهينامه حق‌تقدم خريد سهام جديد، ظرف مهلت استفاده از حق‌تقدم،با پست سفارشي به نشاني تهران-خيابان وليعصر- بالاتر از بلوار ميرداماد - خيابان قباديان - پلاک 22 - شرکت بيمهپارسيان - کد پستي 1969633431 - امور سهام ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس  تهران- خيابان وليعصر- بالاتر از بلوار ميرداماد- خيابان قباديان - پلاک 22 - شرکت بيمه پارسيان - کد پستي 1969633431 - امورسهام تحويل و رسيد دريافت نمايند.

- سهامداراني که به موجب گواهينامه حق‌تقدم خريد سهام جديد، دارايمطالبات به ميزان بهاي سهام جديد مي‌باشند، مي‌بايست ظرف مهلت مقرر ضمن تکميل گواهيحق‌تقدم، مبني بر اعلام موافقت با تبديل مطالبات به سرمايه، مراتب را با پست سفارشيبه نشاني تهران- خيابانوليعصر- بالاتر از بلوار ميرداماد - خيابان قباديان - پلاک 22 - شرکت بيمه پارسيان- کد پستي 1969633431 - امور سهام ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس  تهران- خيابان وليعصر- بالاتر از بلوار ميرداماد- خيابان قباديان - پلاک 22  شرکت بيمهپارسيان - کد پستي 1969633431 - امور سهام تحويل و رسيد دريافت نمايند.

      تذکر : عدم ارسالمستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی ،  به منزله عدم استفاده از حق تقدم می باشد .

13)  در صورت عدم تمايل به مشارکت در افزايشسرمايه، سهامداران مي‌توانند در مهلت تعيين شده براي پذيره‌نويسي نسبت به واگذاريحق‌تقدم خود از طريق بورس اوراق بهادار تهران اقدام نمايند. با توجه به قابليتمعامله مکرر حق‌تقدم خريد سهام شرکت، خريداران نهايي مي‌بايست قبل از پايان مهلتپذيره‌نويسي نسبت به واريز بهاي سهام جديد و ارسال مستندات به شرح بند 12 اقدامنمایند . بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات یاد شده و یا عدم واريز بهاي اسمي،سهام جديد به آنها تعلق نخواهد گرفت.

14)  حق‌تقدم سهامداراني که در مهلت مقرر ازحق تقدم خود استفاده ننموده اند و همچنين پاره سهم هاي ايجاد شده ، توسط شرکت ازطريق بورس اوراق بهادار تهران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزينه ها وکارمزد متعلقه به حساب بستانکاري سهامداران منظور خواهد شد.

نکات مهم:

·       مسئوليت صحت و قابليت اتکاي اطلاعات آگهي پذيره‌نويسي بر عهدة ناشراست.

·   ناشر،شرکت تأمين سرمايه، حسابرس، ارزش­يابان و مشاوران حقوقي ناشر، مسئول جبران خسارتوارده به سرمايه‌گذاراني هستند که در اثر قصور، تقصير، تخلف و يا به دليل ارائةاطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضة اوليه که ناشي از فعل يا ترک فعل آن­ها باشد،متضرر گرديده‌اند.

·   ثبتاوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمينان از رعايتمقررات قانوني و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافيت اطلاعاتي بوده و بهمنزلة تأييد مزايا، تضمين سودآوري ويا توصيه و سفارشي درمورد شرکت‌ها يا طرح‌هايمرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمي‌باشد.

·    با توجه به زمان برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانة شرکت، اين افزايشسرمايه تا تاريخ برگزاري مجمع نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت خواهد رسيد.

·   سايرافرادي که تمايل به خريد حق‌تقدم عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران را دارندجهت کسب اطلاعات بيشتر در خصوص فعاليت شرکت، مي‌توانند به سايت اينترنتيشركت به آدرس www.parsianinsurance.ir مراجعه ويا با شماره تلفن 8259-021  تماس حاصل نمايند.

·  گزارش توجيهي هيئت مديره در خصوص افزايش سرمايه، گزارش بازرس قانونيدر اين خصوص و همچنين بيانيه ثبت سهام جديد در سايت اينترنتي شرکت به آدرس www.parsianinsurance.ir و سيستم جامع اطلاع رسانيناشران به آدرس www.Codal.ir  در دسترس مي‌باشد.


هيات مديره